Polityka prywatności dla użytkowników aplikacji Chatbot

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Demagog z siedzibą w Warszawie, z adresem przy ul. Noakowskiego 26/28, 00 – 682 Warszawa, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000615583, posiadające NIP 6751544169 oraz REGON 364355280 (dalej jako Stowarzyszenie). 

Kontakt ze Stowarzyszeniem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym [email protected] oraz korespondencyjnym: Stowarzyszenie Demagog, ul. Noakowskiego 26/28, 00-682 Warszawa.


Stowarzyszenie przetwarza wszelkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) na zasadach określonych poniżej.

Kategorie, rodzaje danych osobowych, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych osobowych. 

W związku z udostępnieniem przez Stowarzyszenie aplikacji Chatbot, Stowarzyszenie zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych, będących użytkownikami aplikacji Chatbot na następujących zasadach:

Kategorie danychDane przetwarzane w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z aplikacji Chatbot.
Rodzaj danycha. adres e-mail; b. dane zawarte w wysłanej wiadomości.
Cel przetwarzaniaUmożliwienie Pani/Panu korzystanie z Chatbota i komunikacji ze Stowarzyszeniem prowadzonej z jego użyciem.
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO
Okres przetwarzaniaDane przetwarzane będą przez okres prowadzenia konwersacji w ramach aplikacji Chatbot. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Stowarzyszenie do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.
Kategorie danychUdostępnianie funkcjonalności quizu w ramach aplikacji Chatbot
Rodzaj danychAdres e – mail
Cel przetwarzaniaUmożliwienie udziału w quizie oraz – po uprzedniej anonimizacji – gromadzenie informacji statystycznych.
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO
Okres przetwarzaniaDane przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w quizie w ramach aplikacji Chatbot. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Stowarzyszenie do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.
Kategorie danychDane przetwarzane w ramach wysyłki newslettera.
Rodzaj danycha. podstawowe dane indentyfikacyjne (imię lub pseudonim);  b. adres e – mail.
Cel przetwarzaniaPrzesyłanie newslettera, archiwizacja prowadzonej korespondencji, ochrona przed ew. roszczeniami
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. a RODO
Okres przetwarzaniaDane przetwarzane będą przez okres wysyłki newslettera, do momentu rezygnacji z jego otrzymywania przez subskrybenta lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.
Kategorie danychDane przetwarzane w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z aplikacji Chatbot.
Rodzaj danycha. podstawowe dane indentyfikacyjne (imię lub pseudonim); b. adres e – mail; c. dane zawarte w wiadomości.
Cel przetwarzaniaUmożliwienie Pani/Panu zgłoszenia brakującego w aplikacji pytania, celem przesłania wiadomości do podmiotu zarządzającego aplikacją.
Podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO
Okres przetwarzaniaDane przetwarzane będą do momentu wygenerowania wiadomości do podmiotu zarządzającego aplikacją. Następnie zaś przetwarzanie w/w zostanie ograniczone do ich archiwizacji przez Stowarzyszenie do momentu utraty przydatności w/w i/lub otrzymania stosownego żądania lub sprzeciwu od osoby, której dane dotyczą.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania w/w danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu, uniemożliwiając korzystanie z Chatbota lub ograniczając sposób działania niektórych z jego funkcjonalności.

Stowarzyszenie zaleca jednocześnie, aby podczas korzystania z aplikacji Chatbot, unikała Pani/Pan podawania informacji stanowiących szczególne kategorie danych.

Odbiorcy danych osobowych.

Prócz Stowarzyszenia, odbiorcami danych powierzonych w ramach aplikacji Chatbot będą podmioty zaangażowane w proces jej udostępniania: operator Chatbota, świadczący usługi jego utrzymania i rozwoju – spółka KODA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, z adresem ul. św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000549232; dostawca chmury, w ramach której utrzymywany jest Chatbot – spółka prawa irlandzkiego Google Ireland LTD z siedzibą w Dublinie, z adresem Gordon House, Barrow Street Dublin, Ireland, 4. 

Powierzone dane co do zasady przetwarzane będą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego – niemniej Google Ireland LTD zastrzega sobie prawo do incydentalnego przekazywania danych także poza terytorium EOG. W takich przypadkach dane przekazywane będą wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, w myśl art. 46 ust. 2 lit. c RODO mających stanowić odpowiednie zabezpieczenie dla danych.

Sposób przetwarzania danych osobowych. 

Stowarzyszenie z należytą starannością będzie dobierało i stosowało wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczało dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe, o których mowa w niniejszej polityce, nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy to zgoda stanowi podstawę ich wykorzystywania przez Stowarzyszenie; dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, [email protected].

Szersze informacje o sposobie w jaki Stowarzyszenie gromadzi i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością społeczną oraz przysługujących Pani/Panu z tego tytułu prawach, jak i informacje dotyczące polityki plików cookies znajdą Państwo w Politykach Prywatności dostępnych na stronach: https://demagog.org.pl/polityka-prywatnosci-demagog/ oraz https://demagog.org.pl/polityka-plikow-cookies/